Projektledarutbildning

Projektledarutbildning för ny som projektledare

Vill du veta mer om projektledning i praktiken och innehållet i en projektledarutbildning som genomförs i Stockholm, Malmö och Göteborg?

Läs mer om kursen och boka plats här: Projektledning i praktiken – ny som projektledare

Varför en projektledarutbildning?

Projektledarutbildning projektledningLyd ett gott råd och gå en projektledarutbildning innan du tackar ja till att bli projektledare. Det besparar dig både tid och besvär under projektets gång och ger dig en helt ny pondus och bättre självförtroende. Att arbeta i projekt blir allt vanligare, mycket tack vare dess fördelar i form av möjligheten att kombinera ihop rätt kompetens med uppgiften. Det finns dock fallgropar och saker att överväga, före projektet drar igång. Som alltid, när människor ska arbeta tillsammans, behövs någon form av kitt som håller samman gruppen och får den att vilja samarbeta. Detta sammanhållande medel består av olika delar, där målets uppfyllande bör vara en del.

Projektet skall ha tydliga mål

Alla i projektet måste vilja nå fram till målet och också förstå vad målet innebär. Själva slutprodukten av projektet måste vara väl avgränsat och tydliggjort, annars blir det svårt att komma i hamn. En projektledarutbildning hjälper dig att ställa rätt krav på beställaren att tydligt formulera vad det är man vill uppnå. Var uppmärksam på vaga beskrivningar och diffust syfte med projektet. Om inte du som projektledare till fullo förstår vad det handlar om så kommer heller inte projektmedlemmarna att göra det.

Att starta upp projektet

En annan mycket viktig del för ett effektivt och samarbetsvänligt projekt är personkemin mellan medlemmarna. De kan var och en vara specialister inom sitt område och har stora kunskaper, men det hjälper inte om de inte kan samarbeta med andra. Att starta upp projektet med en kickoff är inte bara en rolig aktivitet och ett sätt att komma bort från kontoret ett tag, det fyller också ett viktigt syfte. Deltagarna får en chans att lära känna varandra under mer lättsamma former och en trevlig och inspirerande miljö bidrar till att kreativiteten tar fart.

Kickoff inför ett nytt projekt

En projektledarutbildning tar ofta upp vikten av att svetsa samman gruppen och kickoffen är ett sätt att göra det på. Någon form av gemensamhetsövning är bra, men försök att inte fixa till det för mycket. Någon så enkelt som att laga en middag tillsammans kan vara ett förslag, det ställer stora krav på arbetsfördelning och förmåga att jobba tillsammans.

Ta vara på dynamiken projektgruppen

Under en projektledarutbildning lär du dig vilka mekanismer som påverkar en grupps samarbetsförmåga och dynamik. Gruppen är ett fantastiskt instrument om den används på rätt sätt. De enskilda individernas förmågor och kunskaper blir inte bara större tillsammans med andra, de blir även annorlunda. Samtal med de andra gruppmedlemmarna och nya vinklingar på problem, andras erfarenheter och sätt att se på saker gör att individen utvecklas och stimuleras.

Din roll som projektledare

En god cirkel skapas och kreativiteten blir större. När allt fungerar som det ska i gruppen, vill det säga, och när dess medlemmar samverkar med varandra på ett bra sätt. Därför är det så viktigt att gruppsammansättningen blir god och att du som projektledare tänker på att medlemmarna inte bara ska ha spetskunskaper, de ska även ha förmågan att släppa in andra på sitt område och dela med sig av sina erfarenheter. En projektledarutbildning ger dig fler insikter om vad din roll som projektledare innebär och är en mycket bra investering för framtiden.

Projektledning – att leda projekt

Att leda ett lyckat projekt från start till mål innebär i korthet att se till att målen uppnås, resurserna räcker till och tidsplanen hålls. Framgångsrik projektledning bygger på dessa självklara grundpelare. För att nå dithän krävs verktyg och modeller som underlättar struktur och ordning men också kunskap om ledarskap, kommunikation, samverkan och gruppdynamik. Gå därför en projektledarutbildning som håller vad den lovar.

Projektledarutbildning om projektmodeller

Som projektledare behöver du självklart praktisk kunskap om hur du bäst ska använda projektmodeller och andra verktyg, men minst lika viktigt är kännedom om grunderna i ledarskap. Din uppgift är att leda mot målet och tydligt visa vägen dit, även om tidsramen är pressad, konflikter uppstår och utomstående intressenter har synpunkter. Som projektledare ska du kunna entusiasmera projektmedlemmarna, vara lyhörd och inkännande och samtidigt ha förmågan att uppvisa ett klart ledarskap i projektet, vilket du lär dig på en projektledarutbildning.

Projektledning i praktiken – kurs i Stockholm

Som projektledare ser du till att alla vet sina roller i projektet, att ansvar är delegerat och att alla förstår vad projektet ska leda till. Under hela genomförandefasen är det du som projektledare som håller i trådarna och styr och driver projektet framåt, mot målet. Följ projektmodellen genom hela projektet och se till att projektets delresultat följs upp och håller rätt kvalitet. Be om förklaringar till avvikelser och ha kontroll över kostnaderna.

Projektledare utövar ledarskap

Ibland känner projektmedlemmarna varandra sedan tidigare, ibland är det en helt ny konstellation. I båda fallen är det viktigt att du som projektledare skapar en samsyn och en trygghet i projektet och lägger en god grund för gruppens samarbete. Du måste se till att alla strävar åt samma håll och att samarbetet blir både effektivt och dynamiskt i gruppen. Ett sätt att göra detta är att se till att alla får göra sin röst hörd och du som projektledare ska vara beredd att lyssna, stämma av och fånga upp problem så snart de uppstår.

Projektledarens viktigaste uppgifter

Att ha en öppen och tydlig kommunikation inom projektgruppen är en av projektledarens viktigaste uppgifter och en förutsättning för projektets måluppfyllelse, för vilket du får verktygen under denna projektledarutbildning. Som projektledare ska du både kunna koordinera resurser, handskas med plötsliga förändringar och klara av snäva tidsplaner – samtidigt som du ansvarar för att teamets insatser optimeras. För att klara detta behövs kunskap om effektiv projektledning samt redskap som underlättar planering, styrning och kommunikation i projektet. Därför är det viktigt med en projektledarutbildning. På utbildningen lär du dig vad praktisk projektledning är – och du lär dig att effektivt och framgångsrikt leda projekt med hjälp av en projektmetodik som verkligen fungerar.

Projektledarutbildning i Stockholm

Som projektledare är det många bollar du ska hålla i luften samtidigt. Vår projektledarutbildning är genomgripande och som tar upp alla delar av projektledarskapet. En viktig del som du får lära dig under en projektledarutbildning är att du som projektledare har koll på projektets kostnader och tidsplan och för att kunna göra detta behöver du bra rutiner för uppföljning. Ofta läggs mycket tid ner på att förbereda projektets olika delar, vilket naturligtvis är nödvändigt, men när arbetet väl är i gång finns en risk att uppföljningen halkar efter.

Projektledarutbildning som leder till professionell projektledning

Ett projekt som håller tidsplanen och fortskrider enligt schemat kanske inte följs upp så noga, eftersom allt verkar vara frid och fröjd. Men en berättigad fråga är om resurserna som lagts ner för att hålla tiden står i paritet med kostnaden. Professionell projektledning innebär att projektets mål ska uppfyllas i rätt tid men också inom givna resursramar vilket du får lära dig under vår projektledarutbildning. Om kostnaderna blir för höga finns en risk för bakslag, även om själva tidsplanen hålls. Avvikelser från budgeten måste signaleras i god tid, för att ge möjlighet till eventuell revidering av uppdraget eller tillförsel av medel.

Projektledarutbildning med värdefulla projektmallar

Du som projektledare måste se till att detta görs under resans gång och inte kommer som en mindre trevlig överraskning på slutet. Det finns flera modeller för hur uppföljning kan utformas och är du dessutom intresserad och kunnig i Excel finns många möjligheter att där utforma din egen mall. Utbildningen visar också på bra rutiner och dokumenthantering, som underlättar livet som projektledare. Mer om detta får du lyssna på under vår projektledarutbildning.

Tidsplanen måste vara förutbestämd och realistisk

Det är i huvudsak tre bitar som måste ligga ordentligt på plats för att hela projektet ska lyckas, från start till mål: projektets mål ska vara tydligt definierat. Du måste veta vad slutprodukten ska vara och även beställaren måste vara klar över detta, annars finns en risk att projektet aldrig blir färdigt eller att fel förväntningar infinner sig. Tidsplanen måste vara förutbestämd och realistisk. Se till att tiden är ordentligt avsatt och att nödvändiga resurser finns tillgängliga.

Effektiv uppföljningsplan

Uppföljningen av kostnader och resurser måste ske kontinuerligt. En enkel men effektiv uppföljningsplan gör att du slipper negativa överraskningar och livet som projektledare blir betydligt mindre komplicerat. Professionell projektledning är något annat än projektledning på pappret, var ordentligt förberedd genom att gå en projektledarutbildning, före projektet startar. En projektledarutbildning ger dig en plattform som säkerställer projektets måluppfyllelse.

Projektledarutbildning för ny som projektledare

Projektledarutbildning råder det stor efterfrågan på nu. Projekt blir allt vanligare arbetsform inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Projektledaren är spindeln i nätet, en viktig funktion som överblickar situationen och samordnar olika kompetenser i projektet. Projektledarutbildning är därför en viktig grundbult för nybliven projektledare. Det som utmärker ett projekt är att jobbet är avgränsat i kalendern och har sina egna ekonomiska ramar. Det är med andra ord ett bra sätt att arbeta med uppdrag som passar för tidsbestämda uppdrag med några specifika mål då och då man behöver kraftsamla resurser.

Professionell projektledarutbildning

Ett projekt kan sträcka sig från några dagar till flera år. Det kan till exempel handla om helt olika saker som att utveckla en ny produkt, marknadsföra en produkt, eller genomföra interna effektivitetsförändringar. Många branscher är ofta uppbyggt helt och hållet i projektform, till exempel it-företag. Här fordras det professionell projektledarutbildning för att klara uppdragen som projektledare.

Projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser

Projektledaren bör ha en central roll och bra status för att det ska bli ett lyckat och genomfört projekt. Om det är ett mindre projekt kan projektledaren ensam genomföra uppdraget, men vanligast är att man i företag jobbar i en projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig naturligtvis åt beroende på bransch och företag men gemensamt är att han eller hon är den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet i projektgruppen.

Projektledarens olika roller

I rollen ingår att inspirera och uppmuntra deltagarna att gå en projektledarutbildning och att skapa ett kreativt arbetsklimat. Förutom en del personalhantering är administration och inte minst projektekonomi viktiga delar av projektledarens arbete.

Projektledarens uppgifter

Projektledaren organiserar arbetet så att resurserna används på ett optimalt sätt och ansvarar för att resultatet blir som det var tänkt. Det är också projektledarens uppgift att planera för i vilken ordning projektets olika delar ska genomföras. Det innebär att man måste kunna förstå vad som behövs göras om något går snett och se till att projektet håller sig inom de för projektet uppställda målen i fråga om tid, kvalitet och ekonomi. En bra projektledare är på samma gång kreativ och duktig på att samordna och koordinera andras projektmedlemmars insatser. Allt detta får du lära dig på projektledarutbildning.

Att utse projektledare – projektledning

Förutom att gilla att planera och organisera kräver rollen att man ska vara målinriktad och pådrivande som projektledare och kunna göra flera saker samtidigt. Ofta har projektledaren goda sakkunskap inom det område som projektet handlar om men många gånger tillsätts projektledare med helt annan bakgrund, i syfte att tillföra nya perspektiv. Det är också vanligt att den som får ansvaret för stora projekt har projektledning som sitt yrke och använder sina kunskaper utifrån nyss nämnda projektledarutbildning för att leda projektet inom många olika områden.

Olika projektmodeller

Vid mindre projekt anställs ofta en projektledare en viss tid som också har en tjänst på företaget eller i en organisation, med projektledning som en av arbetsuppgifterna. Det finnas alltså olika projektmodeller vilket du får lära dig på projektledarutbildning. Det är också projektledarens uppgift att organisera arbetet i projektgruppen så att företagets resurser tas till vara på bästa möjliga sätt, att kvalitetskraven uppfylls och att projektet håller sig inom tidsplanen och inte minst de ekonomiska ramarna.

Projektledarutbildning projektledning